Quick Links

Bâkî
Jan 13, 2017

Bâkî

Ser terkine kâ'ildir dünyâya gönül virmez / Terk ehlinin ey Bâkî başında sa'adet var (Baş vermeye razıdır da dünyaya gönül vermez / Ayrılık ehlinin ey Bâkî başında saadet var)


Âlâyiş-i dünyâdan el çekmege niyyet var

Yakında adem dirler bir şehre azîmet var

(Dünyanın süslerinden el çekmeye niyetim var

Yakında yokluk derler bir şehre seyahatim var)

 

Uçdı bu fezâlardan mürg-ı dil-i nâlânım

Ârâm idemez oldum efkâr-ı seyâhat var

(Uçtu gitti bu göklerden inleyen gönül kuşum

 Fırsat bulamaz oldum yolculuk kederim var)

 

Nûş eylese bir âşık tâ haşre dek ayılmaz

Bezm-i feleğin bilmem câmında ne hâlet var

(İçse bir aşık -ta kıyamete kadar ayılmaz

Feleğin meclisinde -bilmem kadehinde ne haller var)

 

Bu hâlet ile ey dil sağ olmada âlemde

Derd ü gam-ı dilberle ölmekte letâfet var

(Bu haller ile ey gönül sağ olmaktansa alemde

Dilberlerin gam derdinden ölmekte incelik var)

 

Gitdükçe harâb eyler mülk-i dil-i vîrânı

Dehrün bu cefâsından bir şâha şikâyet var

(Gittikçe viran gönül ülkesini harap ediyor

Zamanın bu cefasından bir şaha şikayet var)

 

Ser terkine kâ'ildir dünyâya gönül virmez

Terk ehlinin ey Bâkî başında sa'adet var

(Baş vermeye razıdır da dünyaya gönül vermez

Ayrılık ehlinin ey Bâkî başında saadet var)

 

BÂKÎ