Quick Links

Hürriyet Kasidesi - Namık KEMAL
Jan 04, 2017

Hürriyet Kasidesi - Namık KEMAL

" Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma / Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten " (Eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma; yere düşmekle cevher, değerinden özünden bir şey kaybetmez!)


Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten 
Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten 

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten 
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten 

Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma 
Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten 

Vücûdun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır 
Ne gâm râh-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten. 

Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir 
Köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten 

Hemen bir feyz-i bâkî terk eder bir zevk-i fânîye 
Hayatın kadrini âli bilenler, hüsn-i şöhretten. 

Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler 
Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten. 

Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim 
Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten 

Felekten intikam almak, demektir ehl-i idrâke 
Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedâmetten 

Durup ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millette 
Çıkar âsâr-ı rahmet, ihtilaf-ı rey-i ümmetten 

Eder tedvîr-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi 
Cihân titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı metânetten 

Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar 
Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten 

Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı 
Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten 

Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir 
hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten 

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim 
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten 

Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim 
Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten 

Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette 
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten 

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet 
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten 

Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın 
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten 

Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin 
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten 

Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler 
Ki ednâ zevki âlâdır vezâretten sadâretten 

Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim 
Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten 

Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir 
Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten 

Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ey bidâd 
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten 

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet 
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten 

Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret 
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten 

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet 
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten 

Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme 
Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten 

Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl 
Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten 

Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et 
Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten 

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar 
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten 
Hürriyet Kasidesi'nin Açıklaması: 

Çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek 
kendi arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık. 

Kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz, 
mürüvvet sahibi olanlar zavallılara yardım etmekten kaçınmaz. 

Eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma; 
yere düşmekle cevher, değerinden özünden birşey kaybetmez. 

Vücudun mayası, vatan toprağıdır; 
bu vücut, acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa, en küçük bir üzüntü duyulmaz. 

Dünyada zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir; 
insafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir. 

Hayatın değerini şöhretin güzelliğinden üstün tutanlar ile 
geçici zevklere ebedî feyiz tercih edilir. 

İnsanlarda hayatın uzamasına bunca düşkünlük nedendir; 
insan emaneti koruyacağı yerde ondan niçin menfaat bekler? 

Kişi dünyada herkesten kendini alçak görür, ayıplanmaktan kaçınır, 
fakat kendi nefsinden utanmaz. 

Akıllı ve bilinçli olanların, yaptıklarından pişman olup çalışmalarını artırması ve bunlardan ders alması, felekten intikam almak demektir. 

Başarının, üstünlüğün değeri, milletin gönül birliğinde durur; 
koruma ve kollama eserleri ise ümmetin düşüncesinin çarpışması ile çıkar. 

İktidar sahibi bir kişinin azim gücü, dünyanın bir düzene girmesini sağlar; 
metanet sahibi kişilerin ayaklarını sağlam basması ile cihan titrer. 

Kader, her feyzini, her lütfunu bir zaman için saklar; 
milletteki gevşeklikten, zayıflıktan sakın korkma! 

Zincire vurulmuş aslana ayaklarının güçsüzlüğü töhmet değildir; 
bu dünyada nasipsiz himmet sahiplerinden talih utansın. 

Işık yüksekliğin doruğundan uzaksa çaresizliktendir; 
tabiat yerde sürünen kabiliyetten utansın. 

Biz o osmanlılar boyunun ulu soyundanız; 
mayamız, bütünüyle şehadet kanıyla karılmıştır. 

Biz o yüce hamiyetli, çalışkan ve güçlü kişileriz ki 
bir küçük aşiretten dünyaya hükmeden bir devlet meydana getirdik. 

Biz o yüce yaratılışlı milletiz ki 
hamiyet meydanında ayaklar altında toprak olmaktan bize ölüm daha iyi gelir. 

Hürriyet mücadelesi korkulu ateş olsa ne dert, 
yiğit olan bir insan gayret meydanından kaçar mı? 

Cellâdın can yakan kemendi acımasız bir ejder bile olsa, 
yine bin defa esaret zincirinden daha iyidir. 

Felek her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin, 
millet yolunda hizmetten dönersem kahpeyim. 

Bu yolda çektiğim acılar, sıkıntılar anılsın; 
bunun en basit zevki bile vezirlikten, sadrazamlıktan daha iyidir, yücedir. 

Vatan, bir vefasız alaycı sevgiliye dönmüş, 
aşkına bağlı olanları gurbet acılarından ayırmıyor. 

Korkudan, yalvarma yakarmadan uzağım; 
benim yanımda görevim menfaatimden, hakkım hükûmetin kötü niyetlerinden daha üstündür. 

Ey adaletsiz, milletin yiğitleriyle mücadeleden sakın; 
senin zulmünün kılıcı hamiyet kanının ateşi karşısında erir. 

Zulüm ile, işkence ile hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün; 
eğer kendinde bir güç görüyorsan insanoğlundan idraki kaldırmaya çalış. 

Gönülde çalışma gevheri, elmas cevherine benzer; 
ağırlığın tesirinden, baskının şiddetinden ezilmez. 

Ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin. 
gerçi esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk. 

Şimdi kalbi fethedecek güç sendedir, güzelliğini gizleme; 
güzelliğin, milletin nazarlarından ebediyete kadar uzak kalmasın. 

Ey geleceğin umudu, sen ne can dostuymuşsun; 
dünyayı bütün üzüntü ve sıkıntılarından kurtaran sensin. 

Hükmetme çağı senindir, hükmünü dünyaya geçir; 
allah yüceliğini her türlü belâlardan korusun. 

Ey yaralı kükreyen aslan, senin gezdiğin güzel sahralar zulmün köpeklerine kaldı, 
artık gaflet uykusundan uyan!

Namık Kemal